Hva er en gjennomsnittlig?

Alternativt referert til som det aritmetiske gjennomsnittet, er et gjennomsnitt summen av en rekke tall dividert med den totale mengden tall. For eksempel, anta at vi har følgende serie tall: 1, 2, 3, 4, 1, 2 og 3 . Summen av disse tallene er 16, 16 delt med 7 er 2, 28. Derfor er 2, 28 gjennomsnittet av disse tallene.

Microsoft Excel

I Microsoft Excel og andre regneark kan du bestemme gjennomsnittet for flere celler ved å bruke den gjennomsnittlige formelfunksjonen. For eksempel vil nedenstående formel bestemme gjennomsnittet av verdiene i celler A1 til F1 og kunne plasseres i celle G1 eller en annen celle.

 = Gjennomsnitt (A1: F1) 

Tips: Du kan også bruke min-funksjonen for å få minimumsverdien og maksimal funksjon for å få maksimalt.

Tips: Hvis du hadde et regneark med flere gjennomsnitt og ønsket å få gjennomsnittet av alle gjennomsnitt, bruker du samme formel på cellene som inneholder gjennomsnittene. Hvis du for eksempel hadde 20 gjennomsnitt i D-kolonnen, kan du bruke formelen = AVERAGE (D1: D20) i D21-cellen.

Gjennomsnitt, median, modus, tall, regneark